بازدید نمایندگان شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از پژوهشکده علوم دارویی

  2/3/2019

Image

با توجه به عضویت موقت پژوهشکده علوم دارویی در شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی، نمایندگان علمی شبکه راهبردی در تاریخ 8 بهمن 97 از مجموعه فعالیت های علمی و آزمایشگاهی پژوهشکده با حضور رییس و اعضای پژوهشکده بازدید کردند و پژوهشکده موفق به اخد گواهی عضویت دایم از شبکه علمی شد. شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی بیش از 400 آزمایشگاه با 8000 تجهیزات آزمایشگاهی در 61 شهر از 31 استان کشور را پوشش می دهد. حوزه فعالیت ها و خدمات شبکه در سایت www.labsnet.ir موجود است.