کارگاه "آشنایی با مسمومیت ناشی از فلزات سنگین، منابع و روشهای اندازه گیری آنها" برگزار شد

  9/3/2019

Image

کارگاه "آشنایی با مسمومیت ناشی از فلزات سنگین، منابع و روشهای اندازه گیری آنها" در دوبخش و در تاریخ 11 شهریور 98 در پژوهشکده علوم دارویی برگزار شد. در قسمت اول کارگاه معرفی فلزات سنگین به عنوان فلزات یا شبه فلزات دارای دانسیته و عدد اتمی بالا صورت گرفت. سپس اهمیت فلزات سنگین به عنوان ترکیبات غیر ضروری در بدن و دارای سمیت حتی در غلظتهای پایین ذکر شد. منابع آلودگی، اثر بر ارگانهای مختلف بدن، عوارض در کودکان و بزرگسالان، روشهای تشخیص و درمان آلودگی با عناصر سرب، کادمیوم، جیوه و آرسنیک از جمله موضوعات مطرح شده در بخش اول کارگاه بودند.
پس از استراحت و در قسمت دوم کارگاه اصول کلی تهیه نمونه مورد آزمایش و اهمیت استفاده از نمونه های کاملا همگن مطرح شد. آماده سازی نمونه جهت آنالیز فلزات سنگین و اهمیت استفاده از حلال های با خلوص مناسب و در شرایط ایمن توضیح داده شد و اساس طیف سنجی اتمی بررسی شد. پس از معرفی اجزا و روش کار با دستگاه جذب اتمی شرکت کنندگان در قسمت عملی کارگاه در آزمایشگاه حضور یافتند و به صورت عملی آنالیز نمونه ها با دستگاه جذب اتمی شعله و کوره را فرا گرفتند. در پایان دستگاه پلاروگرافی و اساس کار دستگاه به عنوان یکی از روشهای اندازه گیری فلزات سنگین و مزایا و معایب آن آموزش داده شد.