عرض تسلیت به مناسبت درگذشت استاد دکتر علی اصغر آقامحمدی

  11/14/2020

Image

ضایعه نابهنگام درگذشت استاد فقید و محقق برجسته کشور، شادوران دکتر اصغر آقامحمدی، استاد تمام  گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران بسیار اندوهگینمان کرد. ایشان در زمره دانشمندان یک در صد بین المللی و پایه گذار سیستم ثبت نقایص ایمنی اولیه کودکان و ساماندهی ارایه خدمات در این زمینه بود.  پژوهشکده علوم دارویی ضمن تسلیت به جامعه پزشکی کشور، برای ایشان مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر جمیل آرزومند است.