شبنم ماهرنیا دانشجوی دکترای تخصصی پژوهشکده علوم دارویی با موفقیت از پایان نامه خود دفاع کرد

  1/9/2021

Image

جلسه دفاع از پایان نامه شبنم ماهرنیا دانشجوی دوره دکترای تخصصی پژوهشکده علوم دارویی با عنوان "غربالگری مجازی، مدلسازی مولکولی و بررسی اثر بیولوژیک مهارکننده های غیر نوکلئوتیدی و غیر پپتیدی میکرو ار ان ای155 (miR155)  و کاربرد احتمالی آن در بیماری سندرم داون" به راهنمایی دکتر مسعود امانلو و دکتر احمد صالحی روز چهارشنبه 17/10/99 ساعت 14-12 در فضای اسکای روم با موفقیت برگزار شد.

استاد راهنمای اول: دکتر مسعود امانلو
استاد راهنمای دوم: دکتر احمد صالحی
استاد داور داخلی: دکتر محسن امینی
استاد داور داخلی: دکتر عفت سوری
استاد داورخارجی: دکتر خسرو خواجه
استاد داورخارجی: دکترعلی اکبر موسوی موحدی