11/11/2020

عرض تسلیت به مناسبت درگذشت استاد دکتر مرتضی ثمینی

Read More

  10/25/2020

International Webinar: Digital Transformation in Higher Education; Emerging challenges and future opportunities

Read More

  10/3/2020

نمی‌توان برای هر میکروارگانیسمی واکسن ساخت/عرضه کیت‌های تشخیص سرطان پروستات به بازار تا ۱۴۰۰

Read More

  9/6/2020

برگزاری برنامه تبادل دانشجویی و حضور اعضای پژوهشکده علوم دارویی

Read More

  8/22/2020

زاد روز حکیم بوعلی سینا و روز پزشک گرامی باد

Read More

  8/10/2020

وبینار مدیریت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت مردادماه 1399

Read More

  8/9/2020

Personalized Cosmetics Workshop

Read More

  7/21/2020

فراخوان پذیرش طرحهای تحقیقاتی مرکز تحقیقات علوم دارویی

Read More