12/18/2019

برگزاری برنامه مدون بازآموزی با عنوان: "دارو درمانی بيماريهای گوارشی" در پژوهشکده علوم دارویی

Read More

  12/8/2019

برنامه آموزش مدون علوم پزشکی کشور با عنوان "نوآوری و تازه ها در علوم دارویی" در پژوهشکده علوم دارویی برگزار شد

Read More

  12/1/2019

Defence Meeting of Fatima Ismail; TIPS International Student

Read More

  11/13/2019

کارگاه نرم افزار کم بیوآفیس جهت ارائه مطالب علمی در پژوهشکده علوم دارویی تشکیل شد

Read More

  11/12/2019

برگزاری ششمین برنامه تبادل علم و فناوری استپ در بخش علم و فناوری زیستی پزشکی دانشمندان جهان اسلام

Read More

  11/12/2019

حضور پژوهشگران پژوهشکده علوم دارویی در قالب شرکت دانش بنیان در پنجمين همايش و فن بازار ملي سلامت

Read More

  11/12/2019

پژوهشکده علوم دارویی "نرم افزار کم کاربردی بیو- آفیس" برگزار می کند

Read More

  11/9/2019

همکاری در تولید داروهای پایین‌ آورنده فشارخون

Read More