7/21/2019

از بررسی تست‌های میکروبی داروها تا ساخت کیت‌های شناسایی سموم و مارکرهای سرطان پروستات

Read More

  6/8/2019

مرکز رشد فناوری سلامت شعبه پژوهشکده علوم دارویی راه اندازی شد

Read More

  6/1/2019

کاربرد نرم افزار Gaussian و Hyper Chem در پژوهش های علوم دارویی

Read More

  6/1/2019

کارگاه "اصول ایمنی در مطالعات زیستی" در پژوهشکده علوم دارویی

Read More

  6/1/2019

کارگاه "آشنایی با اصول و مبانی انواع حسگرهای زیستی در تشخیص سریع بیماریهای مختلف" در پژوهشکده علوم دارویی

Read More

  6/1/2019

کارگاه "آشنایی با نظام نوین اطلاعات پژوهش های پزشکی (ایران نوپا)" در پژوهشکده علوم دارویی

Read More

  6/1/2019

کارگاه "طراحی پوستر و اسلاید برای ارائه در همایش ها" در پژوهشکده علوم دارویی

Read More

  6/1/2019

کارگاه "نگارش مقالات مروری" در پژوهشکده علوم دارویی

Read More