9/15/2019

رویکردهای نوین تحقیق و توسعه در صنعت داروسازی

Read More

  9/15/2019

Science Under Maximum Pressure in Iran

Read More

  9/14/2019

وضعیت تولیدات علمی کشور در رشته داروسازی

Read More

  9/3/2019

کارگاه "آشنایی با بیوانفورماتیک microRNA و کاربردهای آن" در پژوهشکده علوم دارویی

Read More

  9/3/2019

کارگاه "آشنایی با مسمومیت ناشی از فلزات سنگین، منابع و روشهای اندازه گیری آنها" برگزار شد

Read More

  8/27/2019

کارگاه "آشنایی با مسمومیت ناشی از فلزات سنگین، منابع و روش های اندازه گیری آنها" در پژوهشکده علوم دارویی

Read More

  7/21/2019

از بررسی تست‌های میکروبی داروها تا ساخت کیت‌های شناسایی سموم و مارکرهای سرطان پروستات

Read More

  6/8/2019

مرکز رشد فناوری سلامت شعبه پژوهشکده علوم دارویی راه اندازی شد

Read More