6/1/2019

کاربرد نرم افزار Gaussian و Hyper Chem در پژوهش های علوم دارویی

Read More

  6/1/2019

کارگاه "اصول ایمنی در مطالعات زیستی" در پژوهشکده علوم دارویی

Read More

  6/1/2019

کارگاه "آشنایی با اصول و مبانی انواع حسگرهای زیستی در تشخیص سریع بیماریهای مختلف" در پژوهشکده علوم دارویی

Read More

  6/1/2019

کارگاه "آشنایی با نظام نوین اطلاعات پژوهش های پزشکی (ایران نوپا)" در پژوهشکده علوم دارویی

Read More

  6/1/2019

کارگاه "طراحی پوستر و اسلاید برای ارائه در همایش ها" در پژوهشکده علوم دارویی

Read More

  6/1/2019

کارگاه "نگارش مقالات مروری" در پژوهشکده علوم دارویی

Read More

  5/7/2019

کارگاه ملاحظات اخلاقی در پژوهش های علوم دارویی برگزار شد

Read More

  4/28/2019

کارگاه ملاحظات اخلاقی در پژوهش های علوم دارویی

Read More