کدهای حفاظت از آزمودنی در پژوهش های علوم پزشکی

راهنمای اخلاقی پژوهشهای ژنتیک

راهنمای اخلاقی کارآزماییهای بالینی

چک لیست ملاحظات اخلاقی طرحهای پژوهشی با سوژه انسانی

چک لیست رضایت آگاهانه پژوهش‌هايي كه جمع‌آوري اطلاعات توسط پرسشنامه انجام و يا از نمونه‌هاي بيولوژيكي استفاده مي‌شود

دستورالعمل اجرایی طرحهای ارتباط با صنعت

How to prepare buffer in various pH

Informed Consent and Subject Information from ICH Checklist