آئین نامه پذیرش دانشجو برای دکترای عمومی/ دکترای تخصصی داروساز

دستورالعمل پذیرش و اعتبار بخشی موسسات و دانشجویان داوطلب دوره دکتری پژوهشی، و فرم مصاحبه

دستورالعمل نگارش پایان نامه مقاطع تحصیلات تکمیلی