برگزاری برنامه تبادل دانشجویی و حضور اعضای پژوهشکده علوم دارویی

  9/6/2020

Image

برنامه تبادل دانشجويي (Student Exchange program يا به اختصار SEP) ساليانه توسط مجمع بين الملل دانشجويان داروسازي (IPSF) برگزار مي شود كه در آن براي گزيده اي از دانشجويان داروسازي هر كشور، اين فرصت فراهم مي شود تا طي دوره هاي كوتاه مدت به ساير كشورها سفر كرده و با نظام سلامت، سيستم آموزش و آداب و رسوب آن كشور بيشتر آشنا شوند.
با شيوع بحران COVID19 در جهان، برنامه ي SEP2020 به صورت مجازي و در قالب وبينار برگزار شد. در اين راستا، كشور ايران نيز در تاريخ هاي 7، 8، 10 شهريورماه ميزبان دانشجوياني از كشورهاي فرانسه، اندونزي و لهستان بود كه طي آن تلاش شد تا دانشجويان غيرايراني، با نظام دارويي كشور، سيستم آموزش داروسازي در ايران، فرصت هاي شغلي داروسازي و آداب و رسوب ايران بيشتر آشنا شوند.
در روز جمعه ٧ شهريور ١٣٩٩، وبينار “Investment for future pharmacists” با سخنراني دكتر اميرحسين حاجي ميري و با محوريت شناخت و يافتن استعدادها و توانايي هاي لازم براي موفقيت در مسير شغلي برگزار شد. در روز شنبه ٨ شهريور، طي سخنراني استاد دكتر محمد عبداللهي، ترانه موسوي، دكتر مديحا خليد و دكتر سنا خضرنيا در وبينار "Pharmacy education from past to present” در وهله اول، دانشجويان با تاريخچه و نظام كنوني آموزش داروسازي در ايران آشنا شده و سپس دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشكده ي داروسازي و دانشكده بين الملل داروسازي دانشگاه تهران، به عنوان برترين ساختارهاي آموزش داروسازي در ايران معرفي شدند.
در روز آخر بخش علمي برنامه (دوشنبه ١٠ شهريور)، در وبينار با موضوع "Pharmaceutical health and public health in Iran” و با سخنراني دكتر نيره آيتي، دكتر سنا خضرنيا و دكتر آتوسا بنياني سعي بر آن شد تا دانشجويان مهمان به طور كامل با نظام سياست گذاري دارويي و جايگاه سلامت عمومي در ايران آشنا شوند.