تشکیل جلسه شورای علمی مرکز- شهریور 96

  8/27/2017

Image

جلسه شورای علمی مرکز تحقیقات علوم دارویی با حضور اعضای محترم شورای علمی و سرپرستان محترم گروه های علمی مرکز در تاریخ 4 شهریور ماه 1396برگزار شد. در این جلسه به موضوعات مختلف آموزشی و پژوهشی و اداری پرداخته شد.