دکتر محسن امینی و شکوفه حسنی برگزیدگان جذب منابع مالی در جشنواره فناوری سلامت

  12/17/2017

Image

در سومین جشنواره فناوری سلامت که در آبان ماه سال 96 برگزار شد از همکاران مرکز تحقیقات علوم دارویی، دکتر محسن امینی (عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم دارویی) و شکوفه حسنی (کارشناس ارتباط با صنعت مرکز) به عنوان  برگزیدگان جذب منابع مالی در دانشگاه علوم پزشکی تهران تقدیر شد.