حمایت از طرح های پژوهشی

  7/10/2021

Image

پژوهشکده علوم دارویی از پژوهشهای کاربردی و نوآورانه در راستای اولویت پژوهشی خود استقبال می کند. به همین منظور از پژوهشگران علاقمند دعوت می شود طرح های پژوهشی خود را از طریق پژوهشیار جهت بررسی ارسال نمایند. به طرحهای مورد پذیرش گرنت پژوهشی تعلق می گیرد.

Research Line: Development of medicines from various aspects (production, efficacy, safety) for non-communicable diseases and related disorders