انتخاب تینا دیداری دانشجوی دکترای تخصصی پژوهشکده علوم دارویی بعنوان برگزیده بخش پژوهشگر جوان فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران

  2/10/2019

Image

روش انتخاب پژوهشهای برتر علوم پزشکی بر اساس  استخراج داده های مورد نیاز از پایگاه های علمی و مقاله های منتشر شده بین سالهای 2015 تا 2018 با جستجوی واژه ایران آغاز می شود و سپس اصالت و اهمیت پژوهش مورد نظر در پاسخگویی به مشکلات کشور، میزان نوآوری و سهم آن پژوهش در توسعه مرزهای دانش توسط هیت داوران مورد بررسی قرار می گیرد.  برای هر مقاله سه داور داخلی و بین المللی انتخاب شدند و سپس نتایج به دست آمده در کمیته علمی جشنواره بررسی و پس از احتساب امتیازات نهایی هر مقاله ، با لحاظ نمودن تعداد استناد به مقاله، ضریب تاثیرگذاری مجله و معدل نمره داوران، برگزیدگان تعیین گردیدند.
برای انتخاب پژوهشگر جوان ، نویسنده می بایست سن کمتر از 40 سال داشته و بیشترین امتیاز را کسب نموده باشد که در سال جاری این جایزه به خانم دکتر تینا دیداری دانشجوی دکترای پژوهشی پژوهشکده علوم دارویی دانشگاه تهران تعلق گرفت.
ایشان با شاخص H برابر 4 بعنوان نویسنده اول مقاله اثربخشی پروبیوتیکها در سندرم روده تحریک پذیر: به روز رسانی بررسی سیستماتیک با متا آنالیز هستند که در سال 2015 در ژورنال  World Journal of Gastroenterology با ضریب تاثیر گذاری 3.365 به چاپ رسید و با توجه به 145 استناد به مقاله نامبرده بین سالهای 2015 تا 2018 و بعد از بررسی هیت داوران ، بعنوان پژوهشگر جوان از سوی فرهنگستان علوم پزشکی ایران در سال 1397 برگزیده شدند.
دکتر شیلان مظفری و دکتر شکوفه نیک فر و دکتر محمد عبداللهی دیگر نویسندگان این مقاله با ارزش هستند.
Didari T, Mozaffari S, Nikfar S, Abdollahi M. Effectiveness of probiotics in irritable bowel syndrome: Updated systematic review with meta-analysis. World J Gastroenterol. 2015 Mar 14;21(10):3072-84. doi: 10.3748/wjg.v21.i10.3072. Review. PubMed PMID: 25780308; PubMed Central PMCID: PMC4356930.