جلسه شورای علمی مرکز- فروردین 1396

  7/24/2017

Image

جلسه شورای علمی مرکز راس ساعت 12 روز یکشنبه 1396/2/3 با حضور اعضای محترم این شورا تشکیل شد. در این جلسه علاوه بر بررسی و تصویب 7 طرح پژوهشی و یک پایان نامه دکترای تخصصی، مسائل مختلف مورد بررسی و بحث قرار گرفت.