برگزاری جلسه قطب علمی جراحی مغز و اعصاب کشور مستقر در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با پژوهشکده علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران

  3/15/2021

Image

در جهت پیشبرد اهداف قطب علمی جراحی مغز و اعصاب کشور و پژوهشکده علوم دارویی، جلسه ای روز پنجشنبه 21 اسفند 99 با حضور دکتر زالی، ریاست قطب علمی، دکتر رحیم زادگان، مسول اجرایی قطب، دکتر عبداللهی، ریاست پژوهشکده علوم دارویی، دکتر بعیری، معاون آموزشی پژوهشکده و دکتر امین، معاون پژوهش و فناوری  پژوهشکده علوم دارویی برگزار شد. در این جلسه، انجام کارهای آموزشی و پژوهشی مرتبط میان دو مرکز، برگزاری وبینارهای تخصصی مشترک، تعریف پایان نامه های جدید و موارد افزایش همکاری مورد بحث قرار گرفت.