9/6/2020

برگزاری برنامه تبادل دانشجویی و حضور اعضای پژوهشکده علوم دارویی

Read More

  8/22/2020

زاد روز حکیم بوعلی سینا و روز پزشک گرامی باد

Read More

  8/10/2020

وبینار مدیریت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت مردادماه 1399

Read More

  8/9/2020

Personalized Cosmetics Workshop

Read More

  7/21/2020

فراخوان پذیرش طرحهای تحقیقاتی مرکز تحقیقات علوم دارویی

Read More

  7/15/2020

وبینار آموزشی کاربردهای تصویربرداری فلورسانس در تحقیقات پیش بالینی برگزار شد

Read More

  7/12/2020

وبینار: سخنرانی با عنوان کاربردهای تصویربرداری فلورسنت

Read More

  7/8/2020

مجله دارو، دارای بالاترین ضریب تاثیر در بین مجلات دانشگاه علوم پزشکی تهران

Read More