3/4/2023

تقدیر از دانشجوی پسادکترای مرکز تحقیقات علوم دارویی در اختتامیه ششمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان

Read More

  2/26/2023

دوشنبه های دارویی/6: دکتر عبداللهی، چهره شاخص سال

Read More

  2/19/2023

Iran’s team of talented inventors has successfully achieved most of the medals in the 13th international invention fair

Read More

  11/20/2022

عضویت محقق ایرانی در هیات مدیره آکادمی علوم جهان اسلام

Read More

  11/16/2022

توسعه و ترویج علمی نیازمند ثبات برنامه‌ریزی است‌/تغییر استراتژی‌ها یک خطر تلقی می‌شود

Read More

  10/22/2022

تولید کیت توکسیژن توسط پژوهشگران مرکز تحقیقات علوم دارویی کشور برای اندازه گیری آسیب سلولی ژنتیکی

Read More

  9/21/2022

Highly novel researchers

Read More

  9/12/2022

اهدای کتاب به کتابخانه دانشکده داروسازی

Read More