3/10/2018

فراخوان دریافت طرح‌های پژوهشی حفظ اکوسیستم خلیج فارس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

Read More

  3/10/2018

ISPOR 8th Asia Pacific Conference

Read More

  3/4/2018

تشکیل اولین جلسه شورای علمی پژوهشکده علوم دارویی

Read More

  3/4/2018

سامانه جامع اولویت‌های پژوهشی حمایت می‌شود

Read More

  3/4/2018

Journey to Pakistan

Read More

  3/4/2018

نبرد یک پزشک برای حقیقت، فیلم 150 میلی گرم

Read More

  2/28/2018

پژوهشکده علوم دارویی شروع به کار کرد

Read More

  2/14/2018

مصاحبه نشريه ی علمی، اقتصادی، صنفی دانشكده داروسازی دانشگاه علوم پزشكی تهران با رییس مرکز تحقیقات علوم دارویی

Read More