2/12/2018

روز جهانی زنان و دختران در علم گرامی باد

Read More

  2/5/2018

برگزیدگان نوزدهمین جشنواره ابن سینا در سال 96 اعلام شدند

Read More

  12/27/2017

شرکت دانشجویان مرکز در کارگاه بررسی اپی ژنتیک و تغییرهای وراثتی در فنوتیپ (تظاهر ژن ها)

Read More

  12/26/2017

Report of PSRC’s International Students on “Three days workshop at the Center for Research and Training in Skin Diseases and Leprosy”

Read More

  12/25/2017

دکتر محمد عبداللهی برگزیده ملی در هجدهمین جشنواره پژوهشی ابوریحان

Read More

  12/19/2017

نشست صمیمی رئيس دانشگاه با سرآمدان پژوهش و فن‌آوری دانشگاه علوم پزشکی تهران

Read More

  12/17/2017

برگزاری کارگاه یک روزه اخلاق حرفه ای در تحقیقات علوم دارویی

Read More

  12/16/2017

زهرا بایرامی برگزیده بخش پوستر اولین همایش فارماکوگنوزی ایران شد

Read More