راهنمای اخلاقی پژوهشهای ژنتیک

راهنمای اخلاقی کارآزماییهای بالینی

چک لیست ملاحظات اخلاقی طرحهای پژوهشی با سوژه انسانی

چک لیست رضایت آگاهانه پژوهش‌هايي كه جمع‌آوري اطلاعات توسط پرسشنامه انجام و يا از نمونه‌هاي بيولوژيكي استفاده مي‌شود

دستورالعمل اجرایی طرحهای ارتباط با صنعت

Animal Ethical Codes

Human Ethical Codes

How to prepare buffer in various pH