چک لیست رضایت آگاهانه پژوهش‌هايي كه جمع‌آوري اطلاعات توسط پرسشنامه انجام و يا از نمونه‌هاي بيولوژيكي استفاده مي‌شود

  12/26/2017