تعهدنامه از مجری هنگام امضای عقد قرارداد

  3/4/2018