فرم تعهد نامه اخلاق، بهداشت، ایمنی، و محیط زیست (HSE)

راهنمای مراقبت و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی در امور علمی

راهنمای اخلاق در پژوهش بر سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

Human Ethical Code

Animal Ethical Code

راهنما و دستورالعمل جامع مواد شیمیایی خطرناک

ملاحظات ضروری در انجام پژوهش در حوزه حیوانات آزمایشگاهی

کدهای اخلاقی محتوای الکترونیکی در آموزش مجازی